www.mamboteam.com
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie Advertisement
Start arrow Aktualności arrow Z ostatnich dni arrow Aktywizacja Zawodowa Niesłyszących III
03.10.2022.
 
 
Menu główne
Start
Aktualności
Linki
Napisz do nas
Szukaj
PZG Kraków
Z życia Oddziału
Władze
Działalność
Koła - adresy
Koła - władze
Praca biura OM PZG
Napisz do nas
Wiadomości
Z życia wzięte
Prawo
Medycyna
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Rozrywka - Ciekawostki
Nowe Technologie
Wywiady
Felietony
Adresy
Koła Terenowe PZG
Szkoły
Koła zainteresowań
Zakłady
Kursy walut NBP
Indeksy GPW

Serwis monitoruje:

statystyka


web stats stat24

Aktywizacja Zawodowa Niesłyszących III PDF Drukuj Email
27.08.2020.

Realizatorzy projektu : Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Małopolska w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2021 r. realizuje projekt pn. "Aktywizacja Zawodowa Niesłyszących III", który skierowany jest do 28 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu, w wieku powyżej 30 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie Województwa Małopolskiego.

I. Zadania realizowane w projekcie:
Uczestnicy zakwalifikowani do projektu będą mogli skorzystać z następującego wsparcia:
1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika projektu, na podstawie którego wytyczona zostanie ścieżka aktywizacji uczestników projektu
2. Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty integracyjne, zajęcia „Rynek pracy”: dla uczestników projektu zostanie zorganizowany 2 - dniowy wyjazd integracyjny, w ramach którego zapewniony zostanie transport, nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
- podczas warsztatów przeprowadzone zostaną zajęcia integracyjne służące rozwijaniu kompetencji miękkich niezbędnych na rynku pracy, zwiększeniu własnej wartości, samopoznania, integracji, empatii, autoprezentacji, poznania swoich ról w grupie, nabyciu umiejętności pracy w grupie, aktywizowaniu osobowości pasywnych jak również pobudzaniu kreatywności
-  zajęcia pn. „Rynek pracy”- uczestnicy projektu poznają zagadnienia związane z rynkiem pracy,  zasady poruszania się po rynku pracy w tym m.in. nabycia umiejętności sporządzania CV, sporządzania listu motywacyjnego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawienia metod aktywnego poszukiwania pracy
 3.Zajęcia z psychologiemuczestnicy projektu będą mieli możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem służących kształtowaniu kompetencji miękkich niezbędnych na rynku pracy. Spotkania będą służyć wprowadzaniu/umacnianiu pozytywnych wzorców zachowań, korygowaniu/osłabianiu negatywnych zachowań oraz zwiększaniu motywacji do uczestnictwa m.in. w szkoleniach, kursach zawodowych, stażach, podjęcia pracy.
  4. Poradnictwo zawodowe indywidualne: uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego dotyczącego planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych wg ścieżki określonej w Indywidualnym Planie Działania.
5.Pośrednictwo pracy, mini targi pracy:uczestnicy projektu będą mieli możliwość otrzymania wsparcia Pośrednika Pracy w formie zapoznania się z ofertami pracy, informowania o ofertach pracy, inicjowania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, pobudzania do samodzielnego działania i poszukiwania pracy oraz udział w spotkaniu z pracodawcami w ramach „mini targów” pracy.
 6.Szkolenia zawodowe umożliwiające podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych,zakończone uzyskaniem  certyfikatu/zaświadczenia  ich ukończenia:  uczestnicy projektu będą mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, ich tematyka będzie zgodna z zaleceniami IPD oraz z potrzebami rynku pracy.
 7. Grupy wsparcia- uczestnicy projektu będą mieli możliwość uczestnictwa w grupach wsparciach prowadzonych przez moderatorów, których przedmiotem wystąpienia będzie m.in. wymiana doświadczeń/sukcesów zwłaszcza dotyczących rynku pracy i aktywności zawodowej, edukacyjnej, uczestnictwa w stażach, możliwości uczestnictwa w różnych wydarzeniach, prezentacja doświadczeń Głuchych Ambasadorów Sukcesu mających na celu m.in. zachęcanie uczestników grup wsparcia do podjęcia pracy/aktywności zawodowej, budowania "gotowości do zatrudnienia", rozwijaniu kompetencji miękkich niezbędnych na rynku pracy.
8.Staże:  uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w formie 4 miesięcznych staży, które będą wynikały z diagnozy IPD uczestnika projektu.
9.Zatrudnienie wspomagane- uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia i opieki  trenera pracy na etapie rozpoczęcia zatrudnienia w zakresie m.in. wspierania uczestników projektu mających problemy z porozumiewaniem się i aklimatyzacją

II. Wsparcie dla uczestników projektu:
1.We wszystkich formach wsparcia bierze udział Tłumacz języka migowego,
2. Każdy uczestnik projektu dojeżdżający spoza miejsca odbywania zajęć/szkoleń otrzyma zwrot kosztów dojazdu
3. Dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów opieki.
4.Uczestnikom warsztatów integracyjnych będzie zapewniony transport, nocleg, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW.
5. Osoby biorące udział w szkoleniach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe w  wysokości 8,83 zł (wraz z ZUS)
6. Realizator projektu zapewnia materiały szkoleniowe na zajęcia/szkolenia dla wszystkich biorących w nich udział.
7.W przypadku wystąpienia dodatkowych niepełnosprawności u uczestników z dysfunkcją słuchu, którzy przystąpili do projektu, Realizator projektu zapewni pełną dostępność do wszystkich zadań/form wsparcia w projekcie.
8. Informacje o projekcie dla osób słabowidzących  jest dostępny na stronie  projektu Fundacji VIRIBUS UNITISwww.unitis.pl

 III. Rekrutacja:
1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w 3 cyklach:  sierpień/ wrzesień 2020r., oraz dodatkowa styczeń /luty 2021r. oraz kwiecień/maj 2021r., w razie nie zgłoszenia się przewidzianej w projekcie liczby osób. Informacje o terminie naborów  będą podawane na stronie Lidera oraz Partnera projektu
2. Dokumenty rekrutacyjne można składać:
    - w biurach projektu "Aktywizacja Zawodowa Niesłyszących III" - Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS, 33-300 Nowy Sącz ul. Myśliwska 4c/8dodatkowo dla osób Głuchych z niepełnosprawnością ruchową przewidziano dodatkowy punkt naboru dokumentów:  Nowy Sącz ul. Żółkiewskiego 23 ,
   - w siedzibie PZG Oddział Małopolska  ul. Św. Jana 18, 31-018 Kraków
dodatkowo dla osób Głuchych z niepełnosprawnością ruchową przewidziano dodatkowy punkt naboru dokumentów:  Kraków, ul. Lenartowicza 14
3. Informacje o terminach naboru do projektu będą zamieszczone na stronie www. unitis.pl
4. Istnieje możliwość przesłania dokumentów rekrutacyjnych droga pocztową.

IV.Informacje o projekcie, warunkach uczestnictwa w projekcie są zawarte w Regulaminie rekrutacji i udziału  zamieszczonej na stronie www.unitis.pl

V. Dokumenty rekrutacyjne:
- Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie;
- Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy;
- Zał. nr 2: Oświadczenie Kandydata/ki o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych
- Zał. nr 3: Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem Kandydata/ki
- Zał. nr 4: Oświadczenie Uczestnika/ki projektu o przetwarzaniu danych osobowych RODO uczestnika projektu;
- Zał. nr 5: Zobowiązanie Uczestnika/ki projektu dot. informacji o podjęcia zatrudnienia.
- Zał. nr 6: Karta oceny formalnej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Sonda
Jak oceniasz nowy kanał YouTube?
 
 
baner turysta
Top! Top!